Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
nightmarealive
3315 c498 500
Reposted fromsoftboi softboi viaelentarie elentarie
nightmarealive
3118 d294 500
Reposted fromkwasmilosz kwasmilosz viaelentarie elentarie
nightmarealive
3128 7e9a 500
Reposted fromkwasmilosz kwasmilosz viaelentarie elentarie
nightmarealive
nightmarealive
Z reguły o tej porze leżę w łóżku, czytam książki i czuję, że grzybieję od środka, że co godzinę starzeję się o pięć miesięcy.
— Żulczyk
nightmarealive
nightmarealive
Kiedy ktoś ci mówi, że nie chce już od ciebie niczego, to znaczy, że wcześniej chciał wszystkiego.
— Bezimienna
nightmarealive
Człowiek martwi się tylko o kogoś, kto jest dla niego ważny. A złości się, gdy ktoś jest bardzo ważny.
Reposted frommefir mefir viamysli-wloczykija mysli-wloczykija
6579 3946
nightmarealive
<Muszal> wróciłem do domu nażarty tym kebabem
<Muszal> a tu obiad: mięso, kluski...
<Muszal> nie szło mi to brawurowo.
<Muszal> mama pyta "czemu nie jesz? co, dziewczyna?"
<Muszal> i wiesz, aż głupio tak.
<Muszal> że nie.
<Muszal> że kebab.
bash.org.pl: cytat #4843549
nightmarealive
Najlepsza przyjaźń, to ta, w której nie jest zdefiniowane, które jest większym debilem.
Reposted fromClary Clary viamysli-wloczykija mysli-wloczykija
nightmarealive
Lubię wady i czuję się bardziej komfortowo w obencości osób, które je posiadają. Ja jestem w całości złożony z wad mocno ściśniętych dobrymi intencjami
— Augusten Burroughs
nightmarealive
Myślę o sobie jako o dość smutnej osobie. (...) Bo na zewnątrz, w kontakcie z ludźmi, robię dużo hałasu, zamieszania, jestem dość intensywna i pogodna. Natomiast tak naprawdę mam raczej smutną, melancholijną naturę.
— A. Kulesza w Zwierciadle
nightmarealive
2392 5ca1 500
Reposted fromsargon sargon viamysli-wloczykija mysli-wloczykija
nightmarealive
nightmarealive
nightmarealive
ja nie przestanę przejebane mieć aż do śmierci.
Reposted fromorchis orchis viamysli-wloczykija mysli-wloczykija
nightmarealive
7821 d993
Reposted fromSenyia Senyia viatuniktnic tuniktnic
nightmarealive
4834 6880
Reposted fromkarahippie karahippie viatuniktnic tuniktnic
nightmarealive
8656 6d6d 500
Reposted fromtfu tfu viatuniktnic tuniktnic
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl